Tietosuojaseloste

Kauneus Kolibri | Tietosuojalauseke 
 
1. Johdanto
Tässä tietosuojalausekkeessa kerrom, kuinka kerään ja käsittelen henkilötietoja Kauneus Kolibri palveluita (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston  www.kauneuskolibri.fi sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat sekä Kauneus Kolibri tarjoamat palvelut) (”Palvelu”) tarjottaessa.
 
Olen sitoutunut suojaamaan Palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
 
2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
 
Kerään ja käsittelen henkilötietoja, jotta:
 • käyttäjä voidaan rekisteröidä tiettyihin sivustollani oleviin palveluihin;
 • käyttäjä voi käyttää tiettyjä sivustollani olevia palveluita; 
 • käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida minun tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita;
 • voin parantaa käyttäjän Palvelun käyttökokemusta keräämällä sivuston käyttötietoa evästeitä ja muita analyysitekniikoita hyväksikäyttäen;
 • sivustoani voidaan hallinnoida.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
 
Kerään ja käsittelen henkilötietoja hoitaakseni sopimuksesta johtuvat velvollisuuteni sekä täyttääkseni lainsäädännöstä johtuvat velvoitteeni. Lisäksi käsittelen henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääkseni ja kehittääkseni liiketoimintaani ja palveluani.
 
3. Mitä henkilötietoja keräämme?
Kerään palvelun käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:


a) Kauneus Kolibri antamasi tiedot
 • Yhteys- ja rekisteröitymistiedot
 • Demografiatiedot, kuten ikä ja sukupuoli
 • Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteiden tai palveluiden kuvailutiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Tallennetut asiakaspuhelut
 • Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Luvat ja suostumukset
 • Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsen tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin
b) Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot
 
Palveluiden käytön havainnointiin käytetään evästeitä ja muita analyysiteknologioita. Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina, kun käyttäjän selain hakee sivuston Yhtiön serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle.
 
Evästeiden ja muiden mahdollisten analyysiteknologioiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja:
 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillenii, laitteen malli, yksilöllinen laite ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
c) Palveluiden käytöstä johdetut tiedot
 
Johdettu tieto on päätelty analytiikan avulla Palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.
 
Kaikkea keräämääni tietoa voidaan käyttää Palvelun kohdentamiseen käyttäjälle. Käytän evästeitä seuratakseni tietoa, jonka sivustoni eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Useimpien selainten valikossa on Help menu -kohta, joka kertoo, kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Jos evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.
 
4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?
Säilytän käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatan säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi minuun/ Kauneus Kolibriin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin minulla on syy tehdä niin.
 
5. Henkilötietojen siirto
Siirrän henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiini henkilötietoihin Palvelun tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.
 
Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta
En jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatan siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksen kohteet tai esimerkiksi sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot.
 
Suostumuksesi
Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatan jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.
 
Tieteellinen tutkimus
Voin luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei ole enää niistä tunnistettavissa.
 
Oikeudellisista syistä
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos myyn, ostan, fuusioin tai muutoin järjestelen liiketoimintaani, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 
6. Kansainväliset tietojen siirrot
Kauneus Kolibri pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.
 
Jotkin alihankkijoistani, jakelijoistani ja kumppaneistani sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Kauneus Kolibri huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa käyttäen mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia keinoja henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin.
 
7. Henkilötietojen suojaus
Kauneus Kolibri käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytän fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääkseni henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääkseni väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennan henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Kauneus Kolibri voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer (”SSL”) tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.
 
8. Kolmansien osapuolien sivustot
Tämä tietosuojalauseke soveltuu vain Kauneus Kolibrin Palveluihin enkä täten ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelen käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojalausekkeet.
 
9. Tietosuojaselosteen muutokset
Voin muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla Yrityksen sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.
 
 10. Sinun oikeutesi
 
Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Toimitan tiedot lain edellyttämässä muodossa.
 
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.
 
Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää minua poistamaan henkilötietosi järjestelmistäni. Suoritan pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli minulla ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistä.
 
Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää minua rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujani sekä palveluitani.
 
Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palveluni suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujani. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiini markkinointiviesteihin.  
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 
Oikeus peruuttaa suostumus
Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 
 11. Oikeuksiesi käyttäminen
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voin pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voin hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.
 
Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.
 
12. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?
 
Rekisterinpitäjä on:
Kauneus Kolibri


Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa: